Logo Oblec nohy
Řekni to ponožkami.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Provozovatel

Internetový obchod na adrese https://www.oblecnohy.cz (dále jen "internetový obchod") je provozován společností:

SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka 900 33
IČO: 51700107
DIČ: 2120755296
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 128145/B
Provoz a doručovací adresa:
SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka, 900 33 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající")

Bankovní spojení: Všeobecná úverová banka, a.s.
Swift: SUBASKBX
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0039 8187 3653

1.2 Kupující

1.2.1 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen "kupující"), který odeslal objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

1.2.2 Spotřebitelům je kupující - fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti (dále jen "spotřebitel").

1.2.3 Podnikatelem je kupující - osoba, která není spotřebitel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání (dále jen "podnikatel").

1.3 Obchodní podmínky

1.3.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "kupní smlouva").

1.3.2 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.

1.3.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonem č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Nabídka zboží

2.1.1 Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu.

2.1.2 Cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu je konečná. Cena zboží nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávající není plátcem DPH.

2.1.3 Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.

2.1.4 Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.

2.2 Objednávka

2.2.1 Při vytvoření objednávky pomocí formuláře "Nákupní košík" na stránkách internetového obchodu, kupující vybere zboží, o který má zájem, zvolí požadované množství, způsob dopravy a platby.

2.2.2 Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednávka s povinností platby" v posledním kroku nákupního košíku.

2.2.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

2.3 Uzavření kupní smlouvy

2.3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany kupujícího prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu kupujícího.

2.4 Dodací podmínky

2.4.1 Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.

2.4.2 Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo platební brány nebo dnem přijetí platby na bankovní účet.

2.4.3 Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit.

2.4.4 Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozen. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi doporučujeme, aby s přepravcem sepsal škodní zápis.

2.4.5 Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení kupujícího, prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.

2.4.6 Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží.

2.5 Platební podmínky

2.5.1 Provozovatel nabízí následující možnosti platby:

a) dobírka - kupující hradí objednávku přímo při převzetí zboží od přepravce, kupující bere na vědomí, že k ceně objednaného zboží jsou připočteny náklady za vybavení dobírky

b) převodem / vkladem na bankovní účet prodávajícího – kupující uhradí cenu objednávky před jejím vybavením na bankovní účet provozovatele s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky. Zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c) platba kartou prostřednictvím TrustPay - kupující je po dokončení objednávky přesměrováni do zabezpečené platební brány třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího. Akceptovány platební karty jsou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, UnionPay

2.5.2 Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.

2.5.3 Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

2.5.4 Daňový doklad (faktura) bude při doručení přiložen v balení zboží.

2.6 Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1 Prodávající se zavazuje dodat:

  1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
  2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
  3. Veškerá oznámení jakýmkoli způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího nebo uvedenou v objednávce.

2.6.2 Prodávající neodpovídá za:

  1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce nebo vinou na straně přepravce.
  2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

2.6.3 Kupující se zavazuje:

  1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
  2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V případě platby předem je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 3 pracovních dnů.
  3. Nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
3. Odstoupení od kupní smlouvy
3.1 Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

2. Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Zboží použitý i v menším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení nelze vrátit, pokud prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě je možné vrátit pouze zboží, které:

4. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu prodávajícího, případně odesláním vyplněného formuláře (Formulář pro odstoupení od smlouvy), který je dostupný na Internetové stránce prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího. Doporučujeme, aby si kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíčku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 5, - EUR bez DPH.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území Slovenké republiky. Tím není dotčeno právo prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

3.2 Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny při platbě předem do 3 pracovních dnů, výskytu výjimečných situací, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za dohodnutých podmínek v kupní smlouvě, resp. ho nebude moci z důvodů na jeho straně dodat vůbec. O stornování objednávky bude prodávající kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

4. Reklamační řád
4.1. Odpovědnost za vady prodaného zboží

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

4.2 Záruční doba

4.2.1 Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

4.2.2 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako záruční list

4.3 Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

4.3.1 Za vadu zboží se nepovažuje změna vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby:

4.3.2 V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady.

4.3.3 V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na:

4.3.4 V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. V souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby se mohl zboží řádně užívat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

4.3.5 Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

4.4 Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamace

4.4.1 Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil a dané zboží by dále neměl používat. Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

4.4.2 Práva plynoucí z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují spotřebitelem u prodávajícího poštou. Reklamované zboží, kopie daňového dokladu a důvod reklamace jsou zaslány na adresu sídla:

SmartBiz s. r. o., Lipová 1066/74, Marianka 900 33

4.4.3 Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje spotřebiteli, aby spotřebitel co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se jen vadou zboží, která byla ze strany spotřebitele reklamovaná.

4.4.4 Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace . Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4.5 Postup při vyřízení reklamace

4.5.1 Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

4.5.2 Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

4.5.3 Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.5.4 O tom, že reklamace byla vybavena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5. Alternativní řešení sporů

5.1 Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (poštou nebo e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt ARS") podle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon 391/2015 Z.z.“). Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

5.2 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

5.3 Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího výlučně za účelem registrace kupujícího v Internetovém obchodě, za účelem odběru novinek, zpracování Cookies a uzavření kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči kupujícímu vyplývajících z kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace a nezbytnou komunikací mezi stranami.

6.2 Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti kupujícího.

6.3 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání, PSČ a kontaktní telefonní číslo.

6.4 Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas se zpracováním na dobu nejvýše 3 let, s výjimkou pro účely registrace, kde kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, poté maximálně po dobu 3 let a pro účely odběru novinek, kde kupující uděluje souhlas na dobu nejvýše 4 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou, ústně telefonicky nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.

6.5 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, společnosti provozující platební bránu a banky, s níž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.

6.6 Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese kontakt@oblecnohy.cz.

6.7 Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě internetové stránky provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) kupujícího. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě webové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory "cookies", které se používají na internetové stránce, nepoškozují žádné zařízení kupujícího. V případě návštěvy internetové stránky a v případě, že kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání.

6.8 Prodávající se zavazuje využívat cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšení struktury a obsahu internetové stránce.

6.9 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme prostředníka, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, tomu na tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat